Umím to!

umimtoMimořádným úspěchem naší základní školy bylo získání významné finanční podpory z projektu realizovaného v rámci OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschop-nost) a financovaného ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF).

Cílem projektu „Umím to“ je včasné odhalení speciálních vzdělávacích potřeb, a to jak dětí zdravotně postižených, zdravotně nebo sociokulturně znevýhodněných. Možnost pak předejít jejich umístění ve speciálním školství a snaha o rozvoj jejich schopností a poskytnutí plnohodnotného vzdělání.

umimto01

Na začátku projektu byla stanovena metodika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Následně byla naplňována kompetence k učení. Pomocí jednoduchých výukových programů děti procvičují jejich schopnost učení. V průběhu jejich interaktivní práce byla také vytvořená metodika ověřována v praxi.

umimto02Děti zároveň cvičí učení, zapamatování, pozornost, schopnost soustředění tak, aby zvládly přechod do základního školství i následné studium.

umimto03Dle poznatků získaných v rámci tohoto ověřovacího procesu byla metodika upravena tak, aby mohla být nadále využívána pro přípravu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pro přechod na základní školu a škola pak pomáhala získávat žákům vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho města, státu i Evropské unie. Součástí projektu je kromě modernizace vybavení školy i další vzdělávání učitelů.