COVID opatření ve škole

Organizace vstupu do budovy školy a pohybu žáků v budově škole.

Do budovy školy přichází pouze žáci bez příznaků onemocnění.

Po příchodu do budovy školy žáci u hlavního vchodu použijí desinfekci na ruce. Učitelé ve třídách poučí žáky o pravidlech zvýšené hygieny.

Testování proběhne neinvazivní PCR testem ze slin (vatového tampónu vložený do úst). Postup testování jako na konci minulého školního roku.

Žáci se budou testovat 1. 9. a 6. 9.2021.

Testování nepodstupuje žák, který písemně prokáže splnění podmínek stanovených pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (pozor na dodržení platnosti testu).

Žák, který nebude přítomen v době testování, bude otestován antigenním testem ihned po příchodu do školy.

V případě prvního testování žáků 1. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole apod.).

Výsledky testů budou rodičům zaslány prostřednictvím SMS a budou k dispozici na portále https://ocko.uzis.cz/

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby v případě změny telefonního čísla informovali prostřednictvím Bakalářů své třídní učitele, a to nejpozději do 30. 8. 2021.

Žáci, kteří podstupují testování, nosí ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy. Ve třídách a při konzumaci oběda ve školní jídelně mohou ochranu dýchacích cest sejmout.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuti žáci, kteří nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je žák povinen nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že žák nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek. (Je nutno doložit potvrzením od lékaře.)

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku). V takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V tomto případě žáci nejsou automaticky omluveni a omlouvání nepřítomnosti se řídí školním řádem. Zároveň škola nemá za povinnost pro tyto žáky organizovat distanční vzdělávání.

Dále Vás upozorňujeme na povinnosti při návratu ze zahraničí a důrazně žádáme o jich dodržování: Pravidla návratu do ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Další informace: https://www.edu.cz/covid-19/