Historie

Stará rýnovická škola

Kdy a kde byla poprvé v Rýnovicích škola, se již nedá přesně zjistit, protože během staletí, požárů, válečných útrap…, byly Rýnovice několikrát vypáleny a zpustošeny, čímž se zničilo mnoho dobového písemného materiálu.

V kupních knihách frýdlantského panství se našel zápis, který pojednává o tom, že škola v Rýnovicích stála již před třicetiletou válkou. Tato škola byla v domě č.p. 43, Pod Strání 4. Dnes tento domek vlastní a bydlí v něm mladá rodina.

Škola byla jednotřídní a ještě v ní byla komůrka pro učitele. Dříve nebylo nic zvláštního, že v rodině měli více dětí. Časem školička nevyhovovala. Psát se mohlo jen tehdy, když polovina přítomných žáků vystoupila z lavic. A podle potřeby se střídali. Později bylo tolik dětí, že se muselo zavést odpolední a nedělní vyučování, což přineslo mnoho problémů, protože děti musely rodičům pomáhat na poli, při dobytku a ještě musely být výdělečně činné.

Původní rýnovická škola a fotografie druhé třídy.

Zvláštní význam má pro rýnovickou starou školu příjmení Möldner jako jméno vedoucích učitelů. Kašparu Möldnerovi bylo 50 let a nastoupil jako kantor pravděpodobně v roce 1680. Po něm následoval jeho syn Josef František Möldner, který také kromě kantořiny vlastnoručně psal kroniku Rýnovic od roku 1747. Josef František zemřel 5. září 1758 a jeho následovníkem pouze na jeden rok se stal syn Johann Josef. Na jeho místo nastoupil Josef Hübner, syn učitele z Kunratic u Frýdlantu. Po roce 1770 se vdova po Hübnerovi vdala za syna rýnovického sedláka Josefa Lammela, který převzdal spolu se svým nevlastním synem Antonínem Hübnerem školní služby. Po smrti Lammela v roce 1809, pokračoval Antonín ve školní praxi do roku 1831.

V roce 1832 nastupuje do školy Johan Möldner a věnuje jí celých 26 let. 31. srpna 1863 odchází na penzi. 1. září nastoupil do školy učitel Antonín Wieden. Podporoval snaživě výstavbu nové školy, ale jejího otevření se nedožil. 8. srpna 1868 ho sklátil tyfus. Jako výpomocný učitel v tomto roce nastupuje Antonín Sýkora z Pelíkovic. František Neumann byl pak následovníkem Wiedena. V roce 1871 byl v Rýnovicích jmenován řídícím učitelem. 1. ledna 1891 nastoupil na jeho místo syn Rudolf Neumann, učitel v Dolním Tanvaldu.

Nová rýnovická škola

20. června 1865 po prohlídce školy okresním vikářem bylo rozhodnuto o stavbě nové školy. Rýnovice přispěly v dobrovolných sbírkách částkou 1 537 zlatých 18 krejcarů, Lukášov 435 zlatých. Z důvodu prusko-rakouské války nedošlo k výstavbě. Když došlo v roce 1867 k vyplácení válečného odškodnění, našli se další dárci. V Rýnovicích dali dohromady 937 zlatých 18 krejcarů, v Lukášově 435 zlatých. Mimoto přispěli ke stejnému účelu i zástupci rodiny Priebschových, Pilzových, paní Marie Posseltová, terezie Röslerová a další. A.Priebsch přispěl 1000 zlatými a přenechal stavební parcelu za 400 zlatých.

Pohled na staré Rýnovice. V ulici u kostela stojí naše škola
Pohled na staré Rýnovice. V ulici u kostela stojí naše škola

12. srpna 1867 se uskutečnilo první zarytí rýčem, 11. července 1868 byly na budově vztyčeny krovy a 19. listopadu 1868 následovalo slavnostní vysvěcení školy. Stará škola byla prodána zednickému mistrovi Augustu Jägerovi. Nová budova školy byla postavena za 13 186 zlatých a 92 krejcarů.

Do konce roku 1871 byla škola jednotřídní, až do 1. března 1883 dvoutřídní, poté třítřídní. Po zřízení lukášovské školy začátkem školního roku 1892/93 se stala opět dvoutřídní.

Nová historie naší školy

2. září 1994 proběhla kolaudace přístavby nové části budovy naší školy a 5. září byla oficiálně předána První stavební společností v Jablonci nad Nisou Městskému úřadu. 1. října 1994 byl zahájen provoz naší nové školní jídelny a kuchyně v přístavbě školy.

Budova školy v roce 2006
Budova školy v roce 2006

Školní rok 1995/96 je začátkem nové kapitoly v historii naší školy, protože poskytuje od 4. září 1995 úplné základní vzdělání.

V nové přístavbě se nachází školní jídelna, tělocvična, odborné učebny a třídy 2. stupně. V okolí školy vzniklo hřiště a další pozemky pro pracovní činnost i oddychový čas. Rozrostl se i pedagogický sbor o vyučující 2. stupně.

Při změně organizace školy a jejím rozšíření z 1. stupně na úplnou, plně organizovanou základní školu byl k obsazení funkce ředitele vypsán konkurz. 24. dubna 1995 ze čtyř uchazečů byla konkurzní komisí jmenována ředitelka paní Mgr. Irena Hubrtová. 19. ledna 1996 byla škola zařazena do sítě škol. Pro rozvoj schopností dětí se rozšířil i počet zájmových kroužků pro oba stupně ZŠ. Ve školním roce 1996/97 bylo ve škole 8 tříd (9. ročník byl naplněn v následujícím školním roce).

V roce 2012 byl vypsán nový konkurz na ředitele. Z něj vzešla stávající ředitelka, paní Mgr. Jana Mašindová, která do té doby na škole působila na pozici zástupkyně ředitelky.

Dnes je škola plně organizovaná a poskytuje výuku s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, podporuje zájmy dětí a rozvíjí talenty i v mimoškolních aktivitách.

Současná škola po výměně oken
Škola 16. dubna 2019
Škola 16. dubna 2019