ONLINE: Zápis do první třídy

Vzhledem k epidemiologickým opatřením se Den otevřených dveří opět neuskuteční. Přijměte proto, prosím, pozvání k malé procházce po naší škole s budoucí prvňáčkem alespoň virtuálně.

Pojď se podívat do školy a trochu si pohrát

Plakát Šťastný smajlík dává palec nahoru na bílém pozadí • Pixers® • Žijeme pro změnu

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

pouze elektronicky

od 6. 4. 2021 od 8:00 do 8. 4. 2021 do 12:00 

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápis k povinné školní docházce proběhne i v letošním roce bez osobní přítomnosti Vašich dětí v základní škole. Podání a příjem žádostí proběhne elektronicky od úterý 6. 4. od 8:00 do čtvrtka 8. 4. 2021 do 12:00.

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku. Ke školní docházce musí být zapsané také děti, kterým byl ve školním roce 2020/2021 povolen odklad povinné školní docházky.

 

Zápis bude probíhat v několika krocích:

 

1. krok: Podání elektronické přihlášky

Vyplnění elektronické žádosti o přijetí či odklad školní docházky bude možný od 6. 4. 2021 od 8.00 hodin do 8. 4. 2021 do 12.00 hodin.

Pokud nemáte z vážných důvodů možnost podání elektronické přihlášky, kontaktujte vedení školy v časech od 8:00 do 12:00 na tel. čísle 483 305 317, 773 752 871.

Instrukce k elektronické přihlášce

  • Klikněte na modrý odkaz pod nadpisem ZAPSAT DÍTĚ ONLINE

 

ZAPSAT DÍTĚ ONLINE:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsrynovice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4437

2) Vyplňte bezchybně všechny požadované údaje.

3) Nezapomeňte uvést Váš e-mail i telefonní kontakt.

4) Budete-li žádat o odklad školní docházky, označte políčko – Budeme pro dítě žádat odklad, aby se Vám tato žádost vygenerovala.

5) Po vyplnění a odeslání žádosti se vygeneruje potřebný tiskopis.

Na Vámi uvedený e-mail bude doručeno potvrzení o odeslání přihlášky s přiděleným registračním číslem, pod kterým bude Vaše dítě evidováno po celou dobu přijímacího řízení. Stáhněte si přihlášku k zápisu, doplňte prázdná fialová pole (nutno vyplnit osobní data minimálně jednoho zákonného zástupce – povinné údaje k zahájení správního řízení, ostatní údaje jsou nepovinné), vytiskněte, podepište a doručte spolu s prostou kopií rodného listu dítěte do školy níže uvedenými způsoby doručení uvedenými v kroku 2.

Pozn.: Pro ověření totožnosti dítěte požadujeme doložit prostou kopii rodného listu dítěte. Pokud dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění zastupovat dítě kopií rozhodnutí soudu.

 

2. krok: Doručení Žádosti o přijetí nebo Žádosti o odklad do školy

Vytištěnou, vyplněnou a podepsanou žádost spolu s prostou kopií rodného listu dítěte je nutné zaslat do školy:

1) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat obyčejný e-mail!): jana.masindova@zsrynovice.cz;

2) do datové schránky školy: 9dmmmwg  – použitá datová schránka ze strany zákonného zástupce musí být datovou schránkou fyzické osoby a ne právnické osoby (firmy);

3) v listinné podobě – vytiskněte žádost, podepište ji, přiložte prostou kopii rodného listu dítěte a v zalepené obálce ji zašlete poštou;

4) v listinné podobě – vytiskněte žádost, podepište ji, přiložte kopii rodného listu a v zalepené obálce ji od úterý 6. dubna vhoďte do schránky školy na budově (schránka je označena a umístěna u vchodu do „staré budovy“);

5) osobně – od 7. dubna 8:00 do 8. dubna do 14:00 – vytiskněte žádost, podepište ji, přiložte prostou kopii rodného listu dítěte a odevzdejte ji u hlavního vchodu do budovy školy „nová budova“.

Pokud nemáte možnost vytisknout přihlášku, odešlete ji pouze elektronicky a tuto skutečnost sdělte na e-mail: jana.masindova@zsrynovice.cz

Přihlášku je nutné do 5 dnů potvrdit podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží. Rezervujte si proto telefonicky (tel. č. 483 305 317, 776 752 871) od 7. dubna 8:00 do 8. dubna do 12:00 termín osobní schůzky ve škole.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, vyzve vedení školy takového zástupce, aby doložil oprávnění dítě zastupovat.

 

Žádost o odklad

1) Klikněte na výše uvedený odkaz a vyplňte všechny údaje.

2) Žádost o odklad se sama vygeneruje při zaškrtnutí políčka – Budeme pro dítě žádat odklad

3) Po odeslání obdržíte dvě žádosti (o zápis a o odklad). Obě si stáhněte, vytiskněte, podepište a spolu s kopií rodného listu dítěte předejte jedním z výše uvedených způsobů škole.

Pozn.: Pro ověření totožnosti dítěte požadujeme doložit prostou kopii rodného listu dítěte. Na kopii napište: „Souhlasím s použitím kopie k ověření totožnosti“ a podepište se.

4) K žádosti o odklad dodejte:

a) Doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů.

b) Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP).

Nemáte-li tyto náležitosti ještě vyřízené, podejte žádost o odklad, škola správní řízení o zápisu přeruší, než potřebné náležitosti ve stanovené lhůtě doručíte.

 

3. krok: Vyhodnocení žádostí

Rozhodnutí o přijetí Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno v pátek 7. 5. 2021:  

– zveřejněním seznamu přijatých dětí ve vývěsní skříňce školy

– na webových stránkách školy www.zsrynovice.cz

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny v anonymizované podobě pod registračním číslem, které dítěti vygeneroval elektronický portál. Nezapomeňte kód (registrační číslo) Vašeho dítěte.

Nepřijetí Vám bude oznámeno telefonicky a rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno v písemné podobě na adresu uvedenou v přihlášce.

Na základě dodaných formulářů vystavíme na žádost zákonného zástupce Rozhodnutí o přijetí dítěte.

 

Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy.

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvkové organizace, že ve školním roce 2020/2021 otevře jednu první třídu s maximálním počtem 28 žáků.

Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

1) Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.

2) Ostatní žáci.

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců školské rady.

Případné dotazy jsme Vám připraveni zodpovědět prostřednictvím e-mailu: jana.masindova@zsrynovice.cz, případně telefonicky – tel. č. 773 752 871

 

Mgr. Jana Mašindová

ředitelka školy