Pokyn ředitele školy k pobytu žáků v budově a na pozemcích školy od 22. listopadu 2021

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2021 č. 1018 vydávám tento pokyn ředitele školy.

 

1) Žákovi umožní škola osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud

a) podstoupil v termínech daných tímto pokynem (body 4 a 6) neinvazivní školou dodaný antigenní test (výtěr z okraje nosu tyčinkou); nebo

b) doloží škole v papírové podobě dokumenty, které budou školou dle nařízení archivovány, že

i) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží písemně národním certifikátem o provedeném očkování za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu (dle celého znění mimořádného opatření); nebo

ii) prodělal laboratorně písemné potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo

iii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; nebo

c) po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních žáků, používá ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95); žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

 

2) Ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) nemusí používat

a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, nebo

b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1 písm. c) části věty před středníkem, a tuto skutečnost prokáží škole písemným lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) části věty za středníkem, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

 

3) Žáci podle bodu 1 písm. c) při vzdělávání nebo poskytování školských služeb

a) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob

b) nesmí zpívat

c) při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest podle čl. I bodu 1 písm. c) a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru.

4) Testování žáků antigenními testy proběhne v pondělí 22. a 29. 11. 2021 vždy

během první vyučovací hodiny v kmenových třídách pro žáky 1. – 9. tříd bez doprovodu zákonných zástupců.

 

5) Pokud zákonný zástupce odmítne testování svého dítěte, musí o tomto informovat školu písemně (adresováno ředitelce školy – skolasrynovice.cz) nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky (adresováno pro ředitelství).

 

6) Žák, který nebude přítomen v době testování, bude otestován školou poskytnutým antigenním testem (výtěr z okraje nosu tyčinkou) ihned po příchodu do školy.

 

7) Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Škola kontaktuje zákonného zástupce žáka a sdělí mu výsledek preventivního antigenního testu. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Žák je povinen bezodkladně opustit školu; v případě žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

 

8) Všichni zaměstnanci a osoby podílející se na testování použijí osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

 

9) V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku dýchacích cest (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V tomto případě žáci nejsou automaticky omluveni a omlouvání nepřítomnosti se řídí školním řádem. Zároveň škola nemá za povinnost pro tyto žáky organizovat distanční vzdělávání.

 

10) Další informace: https://www.edu.cz/covid-19/.

 

Třídní učitelé seznámí s pokynem a pravidly zvýšené hygieny všechny žáky a toto zapíší do třídní knihy. Tento pokyn platí do 5. prosince 2021 s výjimkou povinností plynoucích z textů souvisejících s pozitivním testem žáka nebo zaměstnance školy.

 

 

Mgr. Jana Mašindová

ředitelka školy