Testování žáků na COVID

Vážení zákonní zástupci,

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo 06. 04. 2021 mimořádné opatření, na základě, kterého bude od 12. 4. 2021 povinné testování ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu testování a souvislých opatření vydalo metodiku, která je přístupná na stránkách https://testovani.edu.cz/. Z těchto dokumentů je mimo jiné zřejmé, že:

  • zakazuje se osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve škole, pokud nepodstoupí neinvazivní antigenní testování ve škole (samozřejmě jsou zde uvedené další výjimky jako je očkování, prodělané onemocnění testování apod.). Testovat se nemusí žáci, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ti, které onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
  • test musí být poskytnut školou a není tak možné využívat jiných testů
  • test musí být proveden v prostorách školy a není tak možné provádět testování doma a následně jej prokazovat čestným prohlášením či jinak
  • test si provádí tzv. samoodběrem a není nutná asistence jiné osoby, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech. V případě testování mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – zákonný zástupce. Jedná se o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
  • dle ust. § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občan. zákon ve znění pozdějších předpisů rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají mj., v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání. Rodiče dle výše uvedeného ustanovení tak nesou zodpovědnost za možné nebezpečí, včetně ohrožení zdraví, které by způsobili nejen svému, ale i dalším dětem tím, že odmítají respektovat daná hygienická opatření,
  • zakazuje se osobní přítomnost žáků ve škole bez ochrany nosu a úst (jednorázová rouška).

Výše uvedené je dobrovolné a bez Vašeho souhlasu k tomuto testování nemůže dojít. Pokud však Váš souhlas neobdržíme, nebude Vašemu dítěti umožněna osobní přítomnost ve škole.

Pokud s testováním nebo ochranou dýchacích cest nesouhlasíte, bude mít Vaše dítě omluvenou absenci. V takovém případě však nebude zajišťována distanční výuka. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, můžeme poskytovat ve škole nepřítomným žákům studijní podporu na dálku (příprava materiálů, které si žáci osobně vyzvednou na označeném místě u vchodu do staré budovy školy).

V posledních dnech často Vámi probírané a nám zasílané soukromé právní analýzy nebo právní rozbory hierarchie právních norem na tom nemohou nic změnit.

Ať už si o aktuálních opatřeních můžu osobně myslet cokoliv, jako ředitelka školy a statutární orgán orgánu veřejné moci jsem povinna se jimi řídit. Není možné udělovat jakékoliv výjimky či ústupky, pokud nejsou zákonodárnými orgány umožněny. Pokud jako zákonný zástupce s takovým postupem nesouhlasíte, obraťte se na již zmíněné orgány státní správy nebo soustavu soudů.

 

Mgr. Jana Mašindová
ředitelka školy

____

Souhlas s testováním žáků – formulář ke stažení zde.