Školská rada

§ 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ukládá zřizovateli základních škol zřídit školskou radu, stanovit počet jejích členů (třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy) a vydat volební řád.

Město Jablonec nad Nisou jako zřizovatel základních škol v Jablonci nad Nisou dne 19. května 2005 zřídil na všech základních školách školské rady, kdy stanovil, že ŠR bude mít 6 členů, a zároveň jmenoval členy – zástupce zřizovatele jednotlivých školských rad a schválil jednací řád.

Funkční období členů školské rady je stanoveno na 3 roky.
Složení Školské rady Základní školy Jablonec nad Nisou – Rýnovice,
Pod Vodárnou 10

zástupci zřizovatele

Mgr. Pavel Kozák kozak@mestojablonec.cz
Jiří Vašíček

zástupci nezletilých žáků

Petr Kotek petr.kotek@volny.cz
Barbora Mazáčová ryzakova@seznam.cz

zástupci pedagogických pracovníků školy

Mgr. Lenka Chaloupková lenka.chaloupkova@zsrynovice.cz
Mgr. Petra Kadlečková pet.kadleckova@seznam.cz

V případě podnětů, dotazů, připomínek, apod. je možné zúčastnit se jednání ŠR či se obrátit na jednotlivé členy písemně na výše uvedené e-mailové adresy.

Zápisy z jednotlivých jednání ŠR:

31. 10. 2019: zápis a usnesení

30. 8. 2019: zápis a usnesení

5. 11. 2018: zápis a usnesení

3. 10. 2017: zápis a usnesení

1. 9. 2017: zápis a usnesení

10. 11. 2016: zápis, usnesení

3. 9. 2014 (pdf)