Zákonné informace

Informace o škole podle zákona č. 106/99 Sb.

Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 305 317, 731 449 105
Tel.: 481 011 013 – školní jídelna
Tel.: 484 849 605 – školní družina
e-mail: skola@zsrynovice.cz
web: www.zsrynovice.cz

1. Údaje o jmenování statutárního zástupce, zařazení školy do školského rejstříku a zápis do obchodního rejstříku
2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy
3. Pracovník určený k poskytování informací a vyřizování stížností, podnětů a oznámení
4. Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení
5. Postup při vyřizování žádostí o poskytnuté informace
6. Přehled nejdůležitějších zákonných norem
7. Sazebník úhrad za poskytování informací

1. Údaje o jmenování statutárního zástupce, zařazení školy do školského rejstříku a zápis do obchodního rejstříku

Ředitelka školy: Mgr. Jana Mašindová
Jmenována do funkce ředitelky školy Radou Města Jablonec nad Nisou dne 24. 5. 2012 s platností od 1. 8. 2012.
Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 31. 3. 2006 o zápisu školy do školského rejstříku.

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 1. 3. 2006.

2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

Podle § 164-165 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ředitelka školy plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce, odpovídá za plnění učebních plánů a osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy a za efektivní využívání hospodářských prostředků, odpovídá za vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce a kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků. Ředitelka školy odpovídá za zpracování výroční zprávy školy a její zpřístupnění veřejnosti. Zajišťuje zákonné vedení účetnictví, zpracování evaluační zprávy o škole podle zákona. Zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.

Ředitelka rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy podle § 165 zákona 561/2004 Sb.:
a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
b) odkladu povinné školní docházky podle § 37,
c) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
d) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
e) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8,
f) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,
g) uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
h) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

Proti rozhodnutí ředitelky se lze odvolat do 15 dnů.

3. Pracovník určený k poskytování informací a vyřizování stížností, podnětů a oznámení

Žádost o informace je možné podat písemně nebo ústně na adresu školy nebo přímo v kanceláři školy od 7.00 do 14.00 hodin. Lze jej podat také prostřednictvím mailové pošty (e-mail: skola@zsrynovice.cz).

Žádosti jsou vyřizovány:
a) ředitelkou školy: Mgr. Janou Mašindovou, tel. 483 305 317
b) zástupkyní školy: Mgr. Petrou Kadlečkovou, tel. 483 305 317

4. Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení

Stížnosti, oznámení a podněty přijímá a eviduje hospodářka školy (kancelář je otevřena denně od 7.00 do 14.00 hodin tel. 483 305 317, eventuelně e-mailem).

O ústních stížnostech, které nelze ihned vyřídit při jejich podání, se sepíše záznam diktovaný stěžovatelem a tento záznam stěžovatel podepíše. Vyřízení stížnosti podléhá správnímu řádu podle § 175 zákona č.500/2004 Sb.

5. Postup při vyřizování žádosti o poskytnuté informace

a) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (osobně, poštou, faxem, elektronickou poštou)
b) Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů od dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

Ústní žádost
Ústní žádost lze vyřídit ústně se souhlasem žadatele. Pokud trvá na písemné formě, vyzve jej povinná osoba k písemnému podání žádosti. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Ústní žádost a žádost elektronickou poštou nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Písemná žádost
– Žádost o poskytnutí informace přijímá kancelář školy. Po jejím zaevidování ji neprodleně předá ředitelce školy.
– Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění.
– Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, podle zákona č. 106/99 Sb., nepodléhá evidenci podle článku 12.
– Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve pověřený pracovník žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
– Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli (zákon č. 106/99 Sb. nestanoví povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu).
– Lhůtu lze prodloužit nejvýše o třicet dní pouze z následujících důvodů:
a) vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách povinné osoby, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
b)vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
c) konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti
d) konzultace mezi dvěma nebo více organizačními útvary povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti
– Pověřený pracovník je povinen prokazatelně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to v zákonem stanovené lhůtě.
– Pokud povinná osoba odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o to rozhodnutí.
– Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu § 175 zákona správního řádu č. 500/2004 Sb. a musí obsahovat následující informace:
– název a sídlo povinného subjektu
– číslo jednací a datum vydání rozhodnutí
– označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby)
– výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované žadatelem
– odůvodnění důvodu odmítnutí poskytnutí informace
– poučení o odvolání (místo a forma)
– vlastnoruční podpis statutárního zástupce, jméno, příjmení, funkce
– jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka

– Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.
– Jestliže povinná osoba ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytne informace nebo nevydá rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odmítnuto.
– Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, povinná osoba přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací.
– Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby k příslušnému úřadu a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo ode dne marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
– O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelkou školy rozhodne úřad do 15 dnů od předložení odvolání ředitelkou školy.
– Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Forma poskytování informací
a) ústně
b) písemně
c) nahlédnutí do spisu, pořízení kopie, umožnění výpisu a poznámek
O formě rozhodne poskytovatel informace. Poskytováním informací nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Záznam o poskytování informace
O poskytování ústně podané žádosti se záznam nepořizuje.
O poskytování každé písemné informace musí být pořízen záznam, z něhož bude patrné:
a) datum podání
b) jméno a adresa žadatele ( nebo adresa elektronické pošty)
c) obsah požadované informace
d) způsob vyřízení
e) kdo žádost vyřizoval
f) datum, kdy byla informace odeslána ( nebo odepřena nebo odložena)
g) kdo záznam pořídil, není-li totožný s tím, kdo žádost vyřizoval.

Informace z oblasti rozhodování ve správním řízení lze poskytnout za předpokladu, že splňují podmínky zákona č. 106/1999 Sb. a podmínky zákona č. 101/2000 Sb., jde zejména o informace, které se týkají administrativních záležitostí a záležitostí veřejných.

6. Přehled nejdůležitějších zákonných norem

Zákoník práce č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 525/2004 Sb., zákon č. 626/2004 Sb.)
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády:
č. 689/2004 Sb.,č. 75/2005 Sb., č. 330/2003 Sb.

Vyhlášky:
č. 12/2005 Sb., č. 15/2005 Sb., č. 16/2005 Sb., č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, č. 64/2005 Sb.,č. 65/2005 Sb., č. 72/2005 Sb.,č. 73/2005 Sb., č. 74/2005 Sb.,č. 84/2005 Sb.

7. Sazebník úhrad za poskytování informací

a) Vyhledávání informací mimo archiv se žadateli neúčtuje.
b) Vyhledávání informací z archivu – za každých započatých 30 minut se účtuje Kč 30,-.
c) Provedení kopie textové informace – l stránka formátu A4 se účtuje Kč 2,-.
d) Při písemném vyřizování žádosti o informace bude požadována úhrada v ceně poštovného
e) Předávání informace na disketě zaplatí žadatel cenu diskety v aktuálních cenách.

Upřesnění zákonných informací k 1. 9. 2012.

Mgr. Jana Mašindová
Ředitelka základní školy