Název školy:
Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
Adresa školy: Pod Vodárnou 10, Jablonec nad Nisou, 466 05
Ředitel: Mgr. Jana Mašindová
IČ: 72743352, RED-IZO: 600078353
Zřizovatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Jsme základní škola s devíti ročníky, každý je zastoupen jednou třídou. Naším zaměřením je rozšířená výuka informatiky a snažíme se více zavádět digitální technologie do běžné výuky. Školní vzdělávací program je k nahlédnutí zde. Ve třídách máme optimální počty žáků (zaplněnost činí asi 75 %). Školní družinu mohou využívat i starší ročníky (nezřídka i 4. a 5.).

Škola leží v klidném místě na okraji města s dobrou dostupností MHD. Do školy je umožněn bezbariérový vstup pro žáky s tělesným handicapem, v prostorách budovy je výtah a další nutné vybavení pro bezproblémový pohyb těchto dětí.

K dispozici je jídelna, tělocvična, dvě počítačové učebny (1 žák = 1 počítač), odborné učebny a postupně jsme už téměř všechny učebny vybavili interaktivní tabulí nebo projekcí.

Žáci naší školy se pravidelně účastní různých soutěží v oblasti vědomostní, sportovní i umělecké. Pro rozvíjení talentů nad rámec školních povinností nabízíme žákům další zájmové činnosti. Specializujeme se především na aktivity při školní družině, pro žáky 1. stupně a na robotiku a programování.

Lidové tradice si připomínáme např. vánočními trhy spojenými se zpíváním v kostele, velikonoční a vánoční dílnou, mikulášskou nadílkou, karnevalem atd. Pravidelně pořádáme tzv. Zimní sportovní den a Dětský den pro MŠ a žáky 1. stupně, který organizují nejstarší ročníky. Ve 3. a 4. ročníku zařazujeme plavecký výcvik a pro žáky 7., 8. a 9. ročníku tzv. lyžařské dny, které jsou pětidenní a volitelné, takže si nadšenci lyže opravdu užijí. V rámci výuky žáci navštěvují výstavy a kulturní představení, jezdí na exkurze a výlety. Pravidelně se vzdělávají také v environmentální výchově a ve spolupráci s externisty i v bezpečnosti a prevenci.